Master:

Pasqyrat e programeve | Program overview

Master i Shkencave në Menaxhment dhe Teknologji
Master of Science in Management and Technology


- Specializimi në Menaxhimin Industrial
- Industrial Management Specialisation

- Specializimi në Dizajn të Drurit
- Wood Design Specialisation

- Specializimi në Dizajn të Plastikes
- Plastic Design Specialisation